วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมอนุบาล

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเด็กอนุบาล

-อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังบ่อย  ๆ
-จัดมุมหนังสือส่งเสริม

การเรียนการสอนอนุบาล

  • การเรียนการสอนอนุบาลเราเน้นพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา